Giới thiệu

Tổng quan 

Hệ thống 9Pay có thể lưu trữ an toàn một hoặc nhiều thông tin thanh toán cho mỗi user. Điều này cho phép Merchant cung cấp cho user của họ trải nghiệm thanh toán nhanh hơn bằng cách sử dụng thẻ được lưu trữ của họ.

9Pay gọi các thông tin thanh toán đã lưu này là tokens và lưu trữ thông tin thanh toán của user dưới dạng mã hóa (tokenization).

Phương thức hỗ trợ thanh toán tạo token:

  • Thẻ nội địa
  • Thẻ quốc tế

 

Lợi ích 

  • Cho phép user lưu trữ thông tin thanh toán của họ để có trải nghiệm thanh toán nhanh hơn cho các lần thanh toán sau
  • Cung cấp cho user thông tin thanh toán được lưu trữ của họ cho các lần thanh toán sau.
  • Lưu chi tiết thanh toán cho subscription và thanh toán hóa đơn định kỳ

Để lưu thông tin thanh toán của người mua hàng, Merchant thêm yêu cầu lưu trữ thông tin thanh toán trong yêu cầu thanh toán. Trong lần thanh toán đầu tiên, 9Pay tạo token cho thông tin thanh toán. Token sau đó được gửi đến Merchant server để sử dụng trong tương lai. 

 

Cách tạo token 

  • Thanh toán tạo token: Khi thanh toán đơn hàng, user muốn lưu lại thông tin thanh toán, 9Pay sẽ mã hóa thông tin thanh toán của user dưới dạng Token và gửi lại cho Merchant để hiển thị cho user thanh toán lần sau
  • Liên kết thẻ quốc tế: Merchant gửi yêu cầu liên kết thẻ quốc tế sang Cổng thanh toán 9Pay. Sau khi user điền thông tin thẻ quốc tế, 9Pay xác thực thẻ và tạo Token ứng với thẻ quốc tế đó và gửi lại cho Merchant