Thu hộ qua tài khoản ảo (VA)

Giới thiệu

Tài khoản ảo (Virtual Account) là dịch vụ thu hộ các khoản thu từ khách hàng thông qua một tài khoản ảo định danh (chỉ có thể nhận tiền; không thể nạp/ rút,/chuyển).

Với từng doanh nghiệp tài khoản VA sẽ được gắn với thông tin định danh riêng biệt. Ví dụ như: mã khách hàng, mã đơn hàng, mã hợp đồng,..

Quy trình tích hợp