Thông tin mã lỗi

Quy định mã trạng thái giao dịch #

 

Mã trạng thái    Mô tả trạng thái
 2   Giao dịch đang xử lý
3   Giao dịch đang chờ kiểm tra (Giao dịch bị nghi ngờ vi phạm quy định về quản trị rủi ro của đối tác thanh toán)
4   Liên kết thẻ thành công
5   Giao dịch thành công
6   Giao dịch thất bại
8   Giao dịch bị hủy
9   Giao dịch bị từ chối (Giao dịch bị từ chối do vi phạm quy định về quản trị rủi ro của đối tác thanh toán)
16   Giao dịch đã nhận tiền (Chỉ áp dụng với phương thức thanh toán Chuyển khoản ngân hàng)

 

Quy định mã lỗi 9Pay #

Phản hồi Mô tả
000 Approved

Giao dịch thành công

100 Invalid_otp

OTP không hợp lệ

101 Otp_timed_out OTP hết hạn
102 Pending_for_otp

Đang chờ xử lý OTP

103 Expired_session_issuer

Hết phiên thanh toán

104 Expired_session_gate

Hết phiên thanh toán

105 Customer_cancel_issuer

Khách hàng hủy giao dịch bên đối tác

106 Customer_cancel_gate

Khách hàng hủy giao dịch bên 9Pay

107 Pin_tries_exceeded

Người dùng nhâp sai PIN quá 3 lần

108 Declined_profile_setting

Giao dịch bị từ chối dựa trên cài đặt thanh toán của người dùng

200 Invalid_card_number

Số thẻ không hợp lệ

201 Locked_card Thẻ bị khóa
202 Expired_card Thẻ hết hạn
203 Restricted_card Thẻ bị hạn chế
204 Unregisted_card

Thẻ chưa được đăng ký thanh toán trực tuyến

205 Inactive_card

Thẻ không hoạt động hoặc thẻ không được phép cho các giao dịch không có trên thẻ.

206 Ineligible

Thẻ không đủ điều kiện để thanh toán

207 Invalid_card_Name

Tên chủ thẻ không hợp lệ

208 Invalid_Cvn/Cvc/Cvv

Mã Cvn/Cvc/Cvv không chính xác

209 Invalid_date

Ngày hiệu lực không hợp lệ

210 Insufficient_Funds

Không đủ tiền để thanh toán

211 Invalid_Account

Tài khoản không hợp lệ

212 Locked_Account

Tài khoản bị khóa

213 No_Issuer

Không tồn tại ngân hàng phát hành

214 Issuer_Not_Supported_By_Switch

Card Issuer không cho phép các giao dịch bắt nguồn từ các đơn đặt hàng qua thư/điện thoại, fax, email hoặc Internet.

215 Check_3DS_enrollment: Invalid_request

Từ chối xác thực 3DS

216 The_card_has_reached_the_credit_limit.

Thẻ đạt giới hạn tín dụng

217 Invalid_card_type

Loại thẻ không hợp lệ

218 Card_not_match_account

Thẻ liên kết với 1 tài khoản séc không tồn tại

219 Card_type_not_accepted_processor.

Loại thẻ không được chấp nhận bởi bộ xử lý

220 Exceeds_withdrawal_limit

Người dùng rút vượt quá hạn mức thẻ

221 Transaction_not_found

Không tìm thấy giao dịch bởi người dùng thoát trình duyệt hoặc ngân hàng không trả về giao dịch

222 Other_error

Lỗi không xác định. Quý khách vui lòng liên hệ với 9Pay qua hotline 1900 88 68 32 (8h - 18h từ thứ Hai đến thứ Sáu) để được hỗ trợ.

223 Unknow_error

Lỗi không xác định được từ nhà cung cấp. Quý khách vui lòng liên hệ ngân hàng để được hỗ trợ

224 Transaction_failed

Thực hiện giao dịch không thành công

225 Invalid_phone_number

Sai số điện thoại của người dùng

300 Transaction_Out_Of_Limit_Paygate

Giá trị giao dịch vượt quá giới hạn của cổng thanh toán

301 Transaction_Out_Of_Limit_Issuer

Giá trị giao dịch vượt quá giới hạn của nhà phát hành

302 Transaction_Below_Limit_Issuer

Giá trị giao dịch không đạt giới hạn tối thiểu của nhà phát hành

303 Transaction_Below_Limit_Paygate

Giá trị giao dịch không đạt giới hạn tối thiểu của cổng thanh toán

304 Card_Limit_Exceeded_Issuer

Giá trị giao dịch vượt quá giới hạn theo ngày của nhà phát hành

305 Invalid_Format_Amount

Định dạng số tiền không chính xác

306 Mc_Order_Id_Duplicate

Merchant order ID bị trùng lặp

307 Invalid_Order_Id

Merchant order ID không hợp lệ

308 Invalid_Merchant_Paygate

Merchant không hợp lệ

309 Invalid_Merchant_Issuer

Merchant ID không hợp lệ

310 Invalid_Id_Transaction_Issuer

ID giao dịch không hợp lệ

311 Duplicate_Transaction

Giao dịch bị trùng lặp

312 Checksum_Error Lỗi checksum
313 Invalid_Signature

Chữ ký không hợp lệ

314 Invalid_Request

Request không hợp lệ

315 Authentication_Failed

Xác thực thất bại

316 Token_Not_Found

Không tìm thấy token

317 Invalid_Token

Token không hợp lệ

318 One_or_more_fields_contain_invalid_data

Một hoặc nhiều trường trong yêu cầu chứa dữ liệu không hợp lệ

319 Function_Not_Supported

Loại giao dịch không được hỗ trợ

320 Bank_not_found

Không tìm thấy thông tin ngân hàng

321 Issuer_Error

Lỗi hệ thống nhà phát hành

322 Timeout Lỗi máy chủ
323 Pending_For_Purchase

OTP đã được xác minh

324 Issuer_Res_Code_Not_Found

Không tìm thấy mã phản hồi của nhà phát hành

325 System_Error_Paygate

Hệ thống đang bảo trì, vui lòng quay lại sau.

326 Daily_transaction_number_exceeded_limit

Số lần giao dịch của ngày vượt quá giới hạn

340 Issuer_res_code_duplicated

Mã phản hồi của nhà phát hành bị trùng

400 Request In Progress

Có vấn đề với số thẻ tín dụng

401 Suspected_fraud

Nghi ngờ gian lận với số thẻ này

402 Capture_card

Thẻ bị nghi ngờ là hàng giả

403 Stolen_or_lost_card

Thẻ được báo là bị mất hoặc bị đánh cắp

404 Not_pass_avs

Không vượt qua AVS

405 Do_not_honour

Card Issuer từ chối vì số thẻ không pass kiểm tra bảo mật hoặc tiền đã bị đóng băng hoặc cạn kiệt

406 Security_violation

Card Issuer từ chối giao dịch

407 General_decline_by_processor.

Giao dịch bị từ chối bởi bộ xử lý

408 Only_partial_amount_approved.

Chỉ một phần số tiền được chấp thuận.

409 Issuer_questions_request

Ngân hàng phát hành có nghi ngờ về request

410 Account_frozen

Tài khoản bị đóng băng

411 Problem_account_information

Có vấn đề với thông tin trong tài khoản

412 Transaction_reviewed

Giao dịch chờ kiểm tra

413 Account_balance_insufficient

Số dư của tài khoản không đủ

414 Card_not_supported

Thẻ không được hỗ trợ

415 Issuer_reject

Giao dịch bị từ chối do vi phạm rủi ro từ tổ chức phát hành

999 Processing

Giao dịch đang xử lý

416 Gate_reject_blacklisted_BIN

Giao dịch bị từ chối do không đáp ứng quy định thanh toán

600 Create_account_bank_va_success

Tạo tài khoản Virtual Account thành công

601 Update_account_bank_va_success

Cập nhật tài khoản Virtual Account thành công

001 Account_bank_va_exist

Tài khoản Virtual Account đã tồn tại

109 Declined_smart_authorization_setting

Giao dịch bị từ chối dựa trên cài đặt thanh toán của người dùng

226 No_credit_account

Số thẻ đã nhập không phải là 1 tài khoản tín dụng

227 No_card_record

Số thẻ tín dụng không tồn tại

228 Invalid_card_number

Loại thẻ được gửi không hợp lệ hoặc không tương quan với số thẻ thanh toán.

229 No_savings_account

Thẻ liên kết với 1 tài khoản tiết kiệm không tồn tại

230 No_universal_account

Loại tài khoản đã chọn không hợp lệ cho số thẻ tín dụng này.

231 No_investment _account

Loại tài khoản đã chọn không hợp lệ cho số thẻ tín dụng này.

329 Unable_To_Locate_Record_On_File

Không nhận dạng đươc chi tiết thẻ tín dụng

330 Format_Error

Không nhận dạng đươc chi tiết thẻ tín dụng

331 Suspected_Malfunction

Không thể liên hệ với Card Issuer trong quá trình giao dịch.

332 Unacceptable_Transaction_Fee

Đã xảy ra lỗi không xác định.

333 Cutoff_In_Progress

Card Issuer tạm thời không thể xử lý thẻ tín dụng của khách hàng này.

334 Card_Issuer_Unavailable

Không thể liên hệ với Card Issuer trong quá trình giao dịch.

335 Unable_To_Route_Transaction

Không thể tìm thấy Card Issuer

336 Processor_Failure Bộ xử lý bị lỗi
337 Re_Enter_Last_Transaction

Giao dịch chưa được xử lý

328 System_Error_Bank

Hệ thống ngân hàng đang bảo trì, vui lòng quay lại sau.

428 Refer_To_Issuer

Card Issuer cho biết có vấn đề với số thẻ tín dụng

429 No_Action_Taken

Có vấn đề với số thẻ tín dụng

430 Suspected_Fraud

Thẻ tín dụng có dấu hiệu lừa đảo

421 Pick_Up_Card

Thẻ bị giữ do thẻ được báo cáo là bị mất hoặc bị đánh cắp

422 Card_Acceptor

Thẻ bị giữ do thẻ được báo cáo là bị mất hoặc bị đánh cắp

423 Restricted_Card

Thẻ bị giữ do thẻ được báo cáo là bị mất hoặc bị đánh cắp

424 Contact_Acquirer_Security_Department

Thẻ bị giữ do thẻ được báo cáo là bị mất hoặc bị đánh cắp

425 General_Decline_Of_The_Card

Thẻ bị từ chối. Không có thông tin nào khác được cung cấp bới ngân hàng phát hành

426 Acceptor_Contact_Acquirer

Card Issuer từ chối giao dịch

427 Security_Violation

Card Issuer từ chối giao dịch

417 Gate_reject_blacklisted_IP

Giao dịch bị từ chối do không đáp ứng quy định thanh toán

418 Gate_reject_one_transaction_limit

Giao dịch bị từ chối do không đáp ứng quy định thanh toán

419 Gate_reject_many_transaction_limit

Giao dịch bị từ chối do không đáp ứng quy định thanh toán

420 Gate_reject_transaction_quantity

Giao dịch bị từ chối do không đáp ứng quy định thanh toán

500 Reject_by_operation_system

Giao dịch hoàn bị từ chối bởi hệ thống vận hành

501 Transaction_data_for_refund_missing

Giao dịch hoàn thất bại do thiếu dữ liệu truyền sang

502 Transaction_data_for_refund_invalid

Giao dịch hoàn thất bại do dữ liệu truyền sang không hợp lệ

503 Transaction_amount_for_refund_invalid

Giao dịch hoàn thất bại do số tiền hoàn không hợp lệ

504 Original_transaction_for_refund_not found.

Giao dịch hoàn thất bại do không tìm thấy giao dịch gốc

505 Duplicate_refund_transaction

Giao dịch hoàn thất bại do trùng lặp yêu cầu

506 Refund_timeout

Giao dịch hoàn thất bại do timeout

507 Original_transaction_of_refund_not successful

Giao dịch hoàn thất bại do giao dịch gốc chưa thành công

508 Other_refund_other Lỗi hoàn khác
005 Account_bank_va_no_exist

Tài khoản Virtual Account không tồn tại

006 Receive_success

Đã nhận được tiền

232 Authentication_failed Xác thực thất bại. Vui lòng lên hệ ngân hàng phát hành thẻ để được hỗ trợ
702 Error when create transaction (ER001)

Giao dịch đã kết thúc

701 Time out

Giao dịch hết hạn thanh toán

703 Error when update order

Người dùng hủy giao dịch đang xử lý

431 Gate_reject_not_enough_balanace

Số dư trong tài khoản Merchant không đủ để thực hiện giao dịch

1001 Account_not_found

Không tìm thấy thông tin tài khoản

1002 Invalid_verify_information

Thông tin xác thực không hợp lệ

1003 Trx_information_not_found

Không tìm thấy thông tin giao dịch

1004 Invalid_bank_account

Thông tin tài khoản ngân hàng không hợp lệ

432 Gate_reject_blacklisted_card_number

Giao dịch bị từ chối do không đáp ứng quy định thanh toán

1005 Service_not_active

Dịch vụ chưa được kích hoạt. Quý khách vui lòng liên hệ với 9Pay qua hotline 1900 88 68 32 (8h - 18h từ thứ Hai đến thứ Sáu) để được hỗ trợ.

338 Authentication_cancelled

Xác thực giao dịch bị hủy

1006 Bank_not_found

Không tìm thấy thông tin ngân hàng

1007 Payment_limit_exceeded

Vượt quá hạn mức cho phép thanh toán (từ 1 VND đến 2,000,000,000 VND)

1008 Invalid_account_name

Tên tài khoản không hợp lệ

704 Length of 'invoice_no" exceeds maximum value 30

Độ dài "invoice_no" vượt quá giá trị tối đa 30 ký tự

339 Pending_For_Cardver

Thông tin thẻ chưa được xác minh

1009 Service_temporarily_interrupted

Dịch vụ tạm thời bị gián đoạn

327 Card_account_not_allowed

Thẻ/Tài khoản không được phép thanh toán

1010 Bank_maintenance

Ngân hàng đang bảo trì

1011 Bank_transfer_service_temporarily_suspended

Dịch vụ chuyển khoản ngân hàng tạm thời gián đoạn. Vui lòng chọn phương thức thanh toán khác

1012 Invalid_beneficiary

Tên người thụ hưởng không hợp lệ