iFrame

Giới thiệu

iFrame là mô hình thanh toán không redirect. User mua hàng và thanh toán đơn hàng qua iFrame của 9Pay trên Merchant site, user sẽ có trải nghiệm thanh toán liền mạch.

 

Web SDK flow

Hướng dẫn tích hợp

Phần nhúng SDK bạn cũng sẽ phải tạo 2 tham số baseEncode và signature (link tham khảo). Trong đó baseEncode là base 64 encode các tham số tạo thanh toán và chữ ký được tạo ra từ các tham số này theo hướng dẫn

Ví dụ code tham khảo: https://gitlab.com/9pay-sample/sample-sdk

 

Xem thêm các API chung tại đây