Giới thiệu

Merchant chọn hình thức này sẽ được cung cấp API tích hợp.

Mô hình tích hợp